X
Расширенный поиск
Все разделы
Корзина
у вас нет товаров

Вестник БГУ. Серия 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка

2011. — Выпуск 2

Содержание:

+
ПАРАЎНАЛЬНАЯ ПАЭТЫКА І ПАЭТЫЧНЫ ЎЗАЕМАПЕРАКЛАД стр.10-14
В.П. РАГОЙША
+
БЕЛАРУСКАЯ ПРОЗА Ў КАНТЭКСЦЕ ЧАСУ (1940–1980): ПАЭТЫКА ЗАГАЛОЎКАЎ стр.14-21
Т.І. ШАМЯКІНА
+
ЖАНРОВАЯ СТРАТЕГИЯ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ДРАМАТУРГИИ стр.21-27
С.Я. ГОНЧАРОВА-ГРАБОВСКАЯ
+
БЕЛАРУСКАЯ МОВА Ў ПРАЦАХ ЛІНГВІСТАЎ БДУ стр.28-31
М.Р. Прыгодзіч
+
РАЗВІЦЦЁ СІНТАКСІЧНАЙ ТЭОРЫІ Ў БЕЛАРУСКАЙ ЛІНГВІСТЫЦЫ: ГІСТОРЫЯ І СУЧАСНАСЦЬ стр.31-43
С.А. ВАЖНІК
+
АБ ФІЛАЛАГІЧНАЙ РЭЦЭПЦЫІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ Ў РАСІІ Ў ПЕРШАЙ ТРЭЦІ ХІХ ст. стр.44-50
С.М. Запрудскі
+
МОЎНАЯ ПАЛІТЫКА І МОЎНАЯ СІТУАЦЫЯ НА БЕЛАРУСІ Ў ХІХ – НА ПАЧАТКУ ХХ ст стр.50-55
І.А. Гапоненка
+
ПЫТАННЕ АБ БЕЛАРУСКІМ ГУТАРКОВЫМ МАЎЛЕННІ Ў ЧАСОПІСАХ 1920-х гг. стр.56-59
Т.Р. РАМЗА
+
КЛАССИЧЕСКОЕ И РОМАНО-ГЕРМАНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ БГУ стр.60-62
Н.Н. НИЖНЕВА
+
КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКАЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА (IХ–Х вв.): К ТИПОЛОГИИ РАННИХ ПИСЬМЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ стр.63-66
Е.С. СУРКОВА
+
О ГРАММАТИЧЕСКОМ СТАТУСЕ ПРИЧАСТИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ (диахронический и синхронный аспекты) стр.66-71
Т.Н. ВОЛЫНЕЦ
+
МОЖНО ЛИ ПРОГНОЗИРОВАТЬ РАЗВИТИЕ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА? (на материале славянских языков) стр.71-75
Б.Ю. НОРМАН
+
ПОСТСОВЕТСКИЕ ЯЗЫКИ В УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА И РАСЦВЕТА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ стр.75-82
Н.Б. МЕЧКОВСКАЯ
+
СЛОВА І ІСЦІНА Ў ПАРАДЫГМЕ СУЧАСНАЙ ЖУРНАЛІСТЫКІ стр.83-86
В.І. ІЎЧАНКАЎ
+
ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ МЕДИАЭКОЛОГИИ: ОПЫТ ДЕМАРКАЦИИ НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ стр.86-90
В.П. ВОРОБЬЁВ, В.А. СТЕПАНОВ
+
БЕЛТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ КАК ИНСТИТУТ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ стр.90-95
С.В. ДУБОВИК
+
КАНЦЭПТУАЛІЗАЦЫЯ РЭЧАІСНАСЦІ Ў БЕЛАРУСКІМ ДРУКУ (на матэрыяле газеты «СБ. Беларусь сегодня») стр.95-99
В.М. САМУСЕВІЧ
+
ВЫЗНАЧАЛЬНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ ДЫЗАЙНУ БЕЛАРУСКІХ ДРУКАВАНЫХ СМІ стр.99-102
А.К. СВОРАБ
+
ЖУРНАЛІСЦКАЯ АДУКАЦЫЯ Ў СІСТЭМЕ ПАВЫШЭННЯ КВАЛІФІКАЦЫІ І ПЕРАПАДРЫХТОЎКІ КАДРАЎ: ПРЫЯРЫТЭТЫ І ПЕРСПЕКТЫВЫ стр.103-105
Г.І. БАСАВА
+
РАЗВІЦЦЁ ЖУРНАЛІСЦКАЙ АДУКАЦЫІ Ў БЕЛАРУСІ стр.105-109
А.Г. СЛУКА
+
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-СМИ БЕЛАРУСИ стр.110-113
А.А. ГРАДЮШКО
+
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ КАК СРЕДСТВО ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ стр.114-120
Жук О.Л.
+
ДИАГНОСТИКА УЧЕБНО-КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ В РАБОТЕ НАД УЧЕБНЫМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ПРОЕКТАМИ стр.120-123
И.В. ТАЯНОВСКАЯ
+
РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ стр.124-127
Л.Ф. ГЕРБИК
+
Рэцэнзіі: Т.Кабржыцкая. Дзве Радзімы – Україна і Беларусь – пад міратворчымі крыламі буслоў: нацыянальныя гісторыка-культурныя міфы, ідэйна-эстэтычныя пошукі ўкраінскай і бела- рускай літаратур. Мн.: Кнігазбор, 2011. 448 с. стр.132-133
П.І. Навойчык
+
МІЖНАРОДНЫ СІМПОЗІУМ «“ТРАСЯНКА” Ў БЕЛАРУСІ: “ЗМЕШАНАЯ РАЗНАВІДНАСЦЬ” ЯК ПРАДУКТ БЕЛАРУСКА-РУСКАГА МОЎНАГА КАНТАКТУ» стр.134-136
С.М. Запрудскі, А.У. Лянкевіч
Вверх