X
Расширенный поиск
Все разделы
Корзина
у вас нет товаров

Крынiцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны

2005. — Выпуск 2

Содержание:

+
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ ПРАВЯДЗЕННЯ ГІСТОРЫКА-КРАЯЗНАЎЧАЙ ПРАКТЫКІ НА ГІСТАРЫЧНЫМ ФАКУЛЬТЭЦЕ МАГІЛЁЎСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА УНІВЕРСІТЭТА ІМЯ А. А. КУЛЯШОВА стр.49-51
А. Р. Агееў
+
О ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ-АРХЕОЛОГОВ НА КАФЕДРЕ АРХЕОЛОГИИ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН БГУ стр.57-59
А. А. Егорейченко
+
ВЫКАРЫСТАННЕ МАТЭРЫЯЛАЎ ПА РАЯНАВАННЮ ВЯСЕЛЬНАЙ АБРАДНАСЦІ НА БЕЛАРУСКІМ ПАЛЕССІ Ў ВЫКЛАДАННІ НАРОДАЗНАЎЧЫХ ДЫСЦЫПЛІН У ВНУ БЕЛАРУСІ стр.75-80
І. С. Чарнякевіч
+
АСАБЛІВАСЦІ ВЫВУЧЭННЯ ЎЛІКОВАЙ ДАКУМЕНТАЦЫІ МАГНАЦКІХ ГАСПАДАРАК БЕЛАРУСІ КАНЦА XVI — ПЕРШАЙ ПАЛОВЫ XVII ст. (НА ПРЫКЛАДЗЕ АРХІВА КНЯЗЁЎ РАДЗІВІЛАЎ) стр.149-153
А. У. Каляга
+
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПИСАНИЯ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVI ВЕКА В СВЕТЕ МЕТОДОВ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ стр.154-163
С. Б. Каун
+
ЛЕТОПИСЬ САМОВИДЦА КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ УКРАИНЫ И РОССИЙСКО-УКРАИНСКИХ ОТНОШЕНИЙ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII В. стр.182-187
С. В. Позняк
+
ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА В ФОНДАХ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА стр.201-206
Лавринович Д.С.
+
НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ (1938—1949 ГГ.) В НОВЕЙШИХ ПУБЛИКАЦИЯХ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ стр.207-221
А. П. САЛЬКОВ
+
РУСКIЯ ЗЕМЛI ВЯЛIКАГА КНЯСТВА ЛIТОЎСКАГА Ў АДНОСIНАХ ДА МАСКОЎСКАЙ ДЗЯРЖАВЫ І ПОЛЬСКАГА КАРАЛЕЎСТВА: ЗАМЕЖНЫЯ КРЫНІЦЫ XVI — ПАЧАТКУ XVII ст. стр.233-240
С. В. Чарноў
Вверх